Simulador per a béns immobles

Simulador del valor mínim a declarar en les transmissions de béns immobles
Titular:

Dades de la persona


Continguts d'ajuda

Per poder fer la simulació cal disposar de la referència cadastral de l'immoble de naturalesa urbana.
Si l'accés al simulador es fa amb identificació digital cal emplenar el camp NIF i el primer cognom de la persona adquirent i clicar el botó “cercar” per poder fer-ne la verificació.
El certificat (que s'obté només si s'ha accedit amb identificació digital) té validesa per a transmissions efectuades fins al 31 de desembre de l'any en curs, sempre que l'ATC disposi de les dades actualitzades del cadastre; en cas contrari la validesa és d'un mes.

Podeu consultar la Guia d’utilització del simulador.